Aadeen Khan was born on 14 January 1980. Aadeen Khan is an Indian actress. Aadeen Khan is also a Model. Here we published Aadeen Khan Height, Weight, Figure, Age, Biography & Wiki. Aadeen Khan Height, Weight, Age, Affairs, Wiki & Facts